Bränslet som blev till strö

Se SVT inslaget om GME:s nya vägval när det gäller energigräset Rörflen. Läs hela reportaget på SVT:s hemsida.

Vägen framåt går genom kor och hästar Glommers Miljöenergi AB har efter flera års försök och utveckling kommit fram till att den mest ekonomiskt hållbara vägen för briketterat rörflen just nu är att använda det som strö till hästar och kor. Samtidigt kan då träspån frigöras som istället kan användas till bioenergi. Rörflen har även fördelen att det på sikt kan återföras till åkermarken och bli en naturlig del av kretsloppet något som kutterspån av trä inte lämpar sig för.

Strö rörflen
Strö från GME av briketterad och riven rörflen

Vill du veta mer eller beställa Rörflenströ. Kontakta Bo Lundmark på 070 246 86 93 eller mejla stro@glommersmiljoenergi.se

Watch Swedish Television story on GME’s new route choice when it comes to the energy grass reed canary grass. Read the full story on the SVT website. The way ahead passes through cows and horses Glommers Environmental Energy AB have after years of effort and development concluded that the most economically viable way for Briquetted reed canary right now is to use it as bedding for horses and cows. Then wood chips will be released which instead could be used for bioenergy. Reed canary grass has the advantage that it could ultimately be returned to farmland and become a natural part of the cycle which cutter shavings of wood is not suitable for.

Bedding red canary grass
The GME bedding of briquetted and shredded reed canary grass

To learn more or order Reed canary grass Bedding. Contact Bo Lundmark on +46 70 246 86 93 or email stro@glommersmiljoenergi.se

Nya möjligheter – Rörflen som djurströ!

Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  har testat rörflensbriketter som djurströ i samarbete med nöt- får- och hästägare. Resultaten är lovande, och intresset för rörflensbriketter som strö växer.

Vi har gjort tester hos bönder under tre veckors tid, samt spor- och mögeltester på laboratorium, för att jämföra rörflensbriketter med kutterspån och rent rörflensstrå.  GME-briketterna visade på låga sporhalter, vilket kan vara ett resultat av den höga värmen i briketteringsprocessen, som gör briketterna ”renare”. Läs mer på:
Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  have tested Reed Canary Grass briquettes as animal bedding in cooperation with cow, sheep and horse owners. The results are promising, and the intrest for using RCG briquettes as bedding is growing.

We have made tests at farmers’ during three weeks time, alongside with spore and mould tests in a laboratory, to compare RCG briquttes with wood shavings and RCG straw. The GME briquettes showed low spore levels, which may be a result of the high temperature in the briquetting process which make the briquettes more ”pure”. Click here for more information in Swedish.