Ny spännande produkt utvecklas; pyrolysolja av rörflen

Läs hela artikeln från ETC och Hushållningssällskapet här: Artikel Rörflen till pyrolysolja Nedan finns ett utdrag ur artikeln:


Ett produktivt gräs och en ny produkt i form av pyrolysolja, båda med stor potential för nya hållbara samhällslösningar. Samverka som gett resultat Senaste årens utvecklingsarbete och samverkan med rörflenodlarna i norr har resulterat i att Hushållningssällskapet initierat och medverkat i ett forskningsprojekt som SP Energy Technology Center AB i Piteå har genomfört under 2014-15. Projektet har handlat om att tillverka erforderlig mängd pyrolysolja från rörflen för förbränningstester, karakterisera den tillverkade pyrolysoljan och jämföra den med olja tillverkad av biomassa med lägre halt askbildande ämnen (stamved från tall/gran). Förbränningsstudier av pyrolysoljan i falltubsreaktor (labbskala) och horisontalugn (pilotskala) har utförts för att kunna bedöma cyklonpyrolysprocessens lämplighet för krävande biobränslen såsom rörflen. Rörflenodlare i Glommersträsk har levererat råvara med askhalt på 2,5%. Gröna drivmedel, energi i form av värme och el eller gröna kemikalier? Vad är då poängen med denna teknik? Olov Öhrman forskningsledare: -Pyrolysolja framställd via snabb pyrolys från cellulosabaserad biomassa anses ha stor potential som förnyelsebar energikälla. I jämförelse med fasta biobränslen är oljan mer homogen, pumpbar, har högre energitäthet och lägre askhalt. Pyrolysolja har därmed många potentiella användningsområden som förnyelsebart fordonsbränsle, i förbränningstillämpningar, som fartygsbränsle eller gröna kemikalier. Aktuell teknik Den teknik som SP ETC i Piteå använder i sin pilotanläggning är en cyklonreaktor med kapacitet på 10-100 liter pyrolysolja per dygn. Processen har potential att ge en mycket ren bio-olja jämfört med andra tekniker då den separerar koks och aska i processen. En ren och askfri olja är framförallt viktigt när den ska användas i förbränningstillämpningar. De askbildade ämnena kan ge oönskade beläggningsproblem, korrosion och partikelemissioner. Framställning av pyrolysoljan Rundbalad torr rörflen hackades och revs i en Tomahawk balrivare för att sedan levereras till SP ETC som malde materialet till pulver. Rörflenpulvret matades in i den uppvärmda och förberedda reaktorn där 86 kg pyrolysolja framställdes.

Bränslet som blev till strö

Se SVT inslaget om GME:s nya vägval när det gäller energigräset Rörflen. Läs hela reportaget på SVT:s hemsida.

Vägen framåt går genom kor och hästar Glommers Miljöenergi AB har efter flera års försök och utveckling kommit fram till att den mest ekonomiskt hållbara vägen för briketterat rörflen just nu är att använda det som strö till hästar och kor. Samtidigt kan då träspån frigöras som istället kan användas till bioenergi. Rörflen har även fördelen att det på sikt kan återföras till åkermarken och bli en naturlig del av kretsloppet något som kutterspån av trä inte lämpar sig för.

Strö rörflen
Strö från GME av briketterad och riven rörflen

Vill du veta mer eller beställa Rörflenströ. Kontakta Bo Lundmark på 070 246 86 93 eller mejla stro@glommersmiljoenergi.se

Watch Swedish Television story on GME’s new route choice when it comes to the energy grass reed canary grass. Read the full story on the SVT website. The way ahead passes through cows and horses Glommers Environmental Energy AB have after years of effort and development concluded that the most economically viable way for Briquetted reed canary right now is to use it as bedding for horses and cows. Then wood chips will be released which instead could be used for bioenergy. Reed canary grass has the advantage that it could ultimately be returned to farmland and become a natural part of the cycle which cutter shavings of wood is not suitable for.

Bedding red canary grass
The GME bedding of briquetted and shredded reed canary grass

To learn more or order Reed canary grass Bedding. Contact Bo Lundmark on +46 70 246 86 93 or email stro@glommersmiljoenergi.se

Rörflen och värmeproduktion – sammanfattning av projektåret 2012

Värmepannan som drivs med briketter och värmer hyreshuset i Glommersträsk

Glommers Miljöenergi AB publicerar här en sammanfattning av arbetet med rörflen och värmeproduktion under projektåret 2012  ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”

1.Värmeproduktion: Inom projektet har beslutats att på grund av svårigheter att få lönsamhet i Rörflensproduktion med dagens prisbild så skall marknaden för Rörflen som strö utforskas. Se bilagor för mer information om bakgrunden till beslutet.

Bilaga 1 – Brev till Hans Karlsson ang användande av Rörflen som strö GME
Bilaga 2 – Minnesanteckningar telemöte med rörflenprojekten 2012-11-29
Bilaga 3 – Minikalkyl rörflenspanna.  Kalkylen vad gäller värmeproduktion visar svårighet för Rörflen med dagens biobränslepriser.

2. Brikettering: Vi har under 2012 briketterat vår egen skörd, ca 15 ton. Vi har en del kvar, för demonstrationer under våren 2013. En kalkyl på brikettering har tagits fram (Bilaga 4 – Briketteringskostnader per ton) den visar att med vår anläggning så behövs det ett högre pris än 1500 kr/ton för att kunna få lönsamhet. Vi bedömmer att rörflensproducenten måste få ca. 7-800 kr/ton för råvaran. GME har nu av Hans Karlsson Jordbruksverket fått tillstånd att fokusera på strömarknaden. (Läs bilaga 2). Vi försöker nu utveckla en rivare för att riva briketterna till en bra konsistens för användarna. Briketteringen görs för att höja bulkvikten (lägre fraktkostnader) och ett hälsosammare strö.

3. Odling /skörd: I år har inga nya odlingar genomförts, mycket beroende på den osäkra marknaden. Vi har i projektet uppodlat 33 nya ha, och har nu med det som vi tidigare hade (Uppodlat 2007), nu 50 ha till vårt förfogande. Vi har även under hösten gjort provmätningar på stående skördemängd. Dessa ska mätas och vägas som bärgad skörd våren 2013. Se bilaga 5 för mer information. (Bilaga 5 – Provmätningar skördemängd stående gröda av Rörflenhösten 2012 i Järvträsk och Brännberg).

4. Demonstration/Information: För att bli smidigare med våra demonstrationer har vi våren 2012 införskaffat en vagn med 2/5 stöd från Jordbruksverket. (se bild). Vi kan nu på ett smidigare sätt åka ut på demonstrationer. På bilderna ses vår demonstration i Borgeby i Skåne. Under 2012 har vi på GME haft 93 personer på besök vid sju olika tillfällen. I Borgeby var det 16 000 personer på mässan. Totalt antal besökare på GME 2010-2012 är ca. 300 personer. GME har även föreläst och deltagit vid fyra konferenser, Örnsköldsvik, Skellefteå ,Piteå och Luleå.

Kontakta Glommers Miljöenergi AB för mer information hej@glommersmiljoenergi.com

Nya möjligheter – Rörflen som djurströ!

Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  har testat rörflensbriketter som djurströ i samarbete med nöt- får- och hästägare. Resultaten är lovande, och intresset för rörflensbriketter som strö växer.

Vi har gjort tester hos bönder under tre veckors tid, samt spor- och mögeltester på laboratorium, för att jämföra rörflensbriketter med kutterspån och rent rörflensstrå.  GME-briketterna visade på låga sporhalter, vilket kan vara ett resultat av den höga värmen i briketteringsprocessen, som gör briketterna ”renare”. Läs mer på:
Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  have tested Reed Canary Grass briquettes as animal bedding in cooperation with cow, sheep and horse owners. The results are promising, and the intrest for using RCG briquettes as bedding is growing.

We have made tests at farmers’ during three weeks time, alongside with spore and mould tests in a laboratory, to compare RCG briquttes with wood shavings and RCG straw. The GME briquettes showed low spore levels, which may be a result of the high temperature in the briquetting process which make the briquettes more ”pure”. Click here for more information in Swedish.

Rörflen och värmeproduktion – sammanfattning av projektåret 2011

jarvtrask

Glommers Miljöenergi AB publicerar här en sammanfattning av arbetet med rörflen och värmeproduktion under projektåret 2011  ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”

1. Värmeproduktion. Se separat delrapport Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011  som beskriver de problem som uppkommit och hur vi löst dem. I den bifogade rapporten står även vad vi har planerat framåt för värmeproduktionen.
Det som prioriteras nu är den ekonomiska kalkylen: En sammanställning ska göras under våren över kostnader för att köpa pannan, bygga om pannrum och förråd etc. samt en kalkyl för driften av pannan.
(du kan även klicka på Kunskapsbanken/Rapporter i vänstermenyn för att hitta delrapport Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011)

2. Brikettering. GME har under 2011 producerat ca 13 ton briketter med rörflen från Bos, Leifs och Jävres odlingar. Vi har experimenterat och nu börjat hitta de faktorer som gör den bästa rörflensbriketten med stabil produktion: Nu kör vi med skruvstorlek 36mm (maskinen var levererad med 44). 36mm-skruven drar ner hastigheten, så att det torrare rörflenet (jämfört med halm) stannar lite längre i värmepaketet där den ”klistras ihop”. Även diametern på hålen i sållen har vi justerat till 21 mm(den var levererad med 18). Med detta lite större såll kan vi riva även det som är väldigt väldigt torrt utan att det bara blir pulver. Med 21mm-sållet får man något längre strån och drar även här ner produktionshastigheten något, men det blir stabilare briketter med högre densitet som dessutom är mer lätteldade. När det gäller brikettering prioriterar vi nu att ta fram en realistisk lönsamhetskalkyl, ett arbete som pågår i samråd med docent Håkan Rosenqvist, SLU Alnarp, Västerbottensodlarna samt Låttra Gård. Vi räknar med att färdigställa kalkylerna under våren 2012. Under 2012 planerar vi vidare att arbeta med kvalitetssäkring av rörflensbriketter som t. ex spor- och mögeltest och hållbarhetstest. Vi arbetar också på en smidig lösning för demonstrering av brikettering på olika orter. Vi kommer att utifrån den ekonomiska kalkylen arbeta för att förbättra ekonomin på produktionen. Nästa år räknar vi med att skörda ca 20 ha rörflen till brikettering.

3. Odling/skörd. Vi har testdata och dokumentation över odlings- och skördetekniker för rörflen från våra tidigare projekt under 90-talet och fram till sommaren 2011. Det vi prioriterar i nuläget är att ta fram en hållbar lönsamhetskalkyl för hela kedjan, ett arbete som pågår i samråd med docent Håkan Rosenqvist, SLU Alnarp, Västerbottensodlarna samt Låttra Gård.Vi räknar med att färdigställa kalkylerna under våren 2012 och arbeta vidare med att optimera kalkylerna, t. ex i samråd med några av de som jobbar med ”Sparsam körning” och andra energisparkalkyler inom LRF och Hushållningssällskapet.

4. Demonstration/Information.
*Under 2011 har 162 personer besökt GME för att se på briketteringsanläggningen och värmeproduktionsdelen, både från Sverige och utomlands: Tanzania (2 olika delegationer/distrikt), Skottland, Irland, Finland och Norge.
*Vi gjorde den första mobila demonstrationen på Forslunda i Umeå 7 oktober då vi tog med en duo-maskin och färdigrivet rörflen. Detta gick mycket bra och det blev väldigt uppskattat av besökarna. Ett smidigt och tydligt sätt att visa rörflenets potential.
*www.bioenerginord.com är nu uppdaterad och omstrukturerad med sökbar Kunskapsbank. Vi kommer löpande att lägga ut de resultat vi arbetar fram, som t.ex denna sammanfattning, och under nästa år kalkyler etc.
*GME har intervjuats av många av tidningar(lokalt och nationellt), radio, hemsidor (bioenergiportalen.se) m.fl.
*När vi blir klara med kalkylerna så har vi ett bra underlag att arbeta vidare med, för att sprida fakta om rörflensproduktion som biobränsle. Vi tittar på att göra en Rörflensbroschyr del II tillsammans med Låttra Gård (som också arbetar med ett nationellt rörflensprojekt)med fler konkreta beräkningar, för att lättare sprida informationen till allt från lantbrukare, organisationer och politiker.
*Våra broschyrer och informationsmaterial, samt rörflensbriketter, visades på höstens ELMIA

Vill du läsa mer om projektet? Klicka här.

Text: Anna Lundmark