Ny spännande produkt utvecklas; pyrolysolja av rörflen

Läs hela artikeln från ETC och Hushållningssällskapet här: Artikel Rörflen till pyrolysolja Nedan finns ett utdrag ur artikeln:


Ett produktivt gräs och en ny produkt i form av pyrolysolja, båda med stor potential för nya hållbara samhällslösningar. Samverka som gett resultat Senaste årens utvecklingsarbete och samverkan med rörflenodlarna i norr har resulterat i att Hushållningssällskapet initierat och medverkat i ett forskningsprojekt som SP Energy Technology Center AB i Piteå har genomfört under 2014-15. Projektet har handlat om att tillverka erforderlig mängd pyrolysolja från rörflen för förbränningstester, karakterisera den tillverkade pyrolysoljan och jämföra den med olja tillverkad av biomassa med lägre halt askbildande ämnen (stamved från tall/gran). Förbränningsstudier av pyrolysoljan i falltubsreaktor (labbskala) och horisontalugn (pilotskala) har utförts för att kunna bedöma cyklonpyrolysprocessens lämplighet för krävande biobränslen såsom rörflen. Rörflenodlare i Glommersträsk har levererat råvara med askhalt på 2,5%. Gröna drivmedel, energi i form av värme och el eller gröna kemikalier? Vad är då poängen med denna teknik? Olov Öhrman forskningsledare: -Pyrolysolja framställd via snabb pyrolys från cellulosabaserad biomassa anses ha stor potential som förnyelsebar energikälla. I jämförelse med fasta biobränslen är oljan mer homogen, pumpbar, har högre energitäthet och lägre askhalt. Pyrolysolja har därmed många potentiella användningsområden som förnyelsebart fordonsbränsle, i förbränningstillämpningar, som fartygsbränsle eller gröna kemikalier. Aktuell teknik Den teknik som SP ETC i Piteå använder i sin pilotanläggning är en cyklonreaktor med kapacitet på 10-100 liter pyrolysolja per dygn. Processen har potential att ge en mycket ren bio-olja jämfört med andra tekniker då den separerar koks och aska i processen. En ren och askfri olja är framförallt viktigt när den ska användas i förbränningstillämpningar. De askbildade ämnena kan ge oönskade beläggningsproblem, korrosion och partikelemissioner. Framställning av pyrolysoljan Rundbalad torr rörflen hackades och revs i en Tomahawk balrivare för att sedan levereras till SP ETC som malde materialet till pulver. Rörflenpulvret matades in i den uppvärmda och förberedda reaktorn där 86 kg pyrolysolja framställdes.