Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!

susanne_long

”Försöken gjordes av SP under mars 2012 hos Hjo Värmeteknik som eldade rörflensbriketter från Glommers Miljöenergi och Låttra Gård i över en månad i en liten panna på 32 kW. – Det fungerade mycket bra och de hade inga driftstopp. Vi mätte bra värden på emissioner under de två dagar som vi gjorde mätserier och tog ut stoftprov.

Sedan fortsatte Hjo Värmeteknik att elda ytterligare två veckor utan några driftstopp eller problem med beläggningar”, berättar Susanne Paulrud för tidningen Bioenergi.

Läs hela artikeln Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!
Tidningen Bioenergi 3/2012

Susanne Paulrud, SP och Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studies the combustion results from RCG briquettes Photo: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

susanne hjo
Susanne Paulrud, SP och Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studerar mätresultaten vid testeldningar med rörflen. Foto: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

Nya möjligheter – Rörflen som djurströ!

Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  har testat rörflensbriketter som djurströ i samarbete med nöt- får- och hästägare. Resultaten är lovande, och intresset för rörflensbriketter som strö växer.

Vi har gjort tester hos bönder under tre veckors tid, samt spor- och mögeltester på laboratorium, för att jämföra rörflensbriketter med kutterspån och rent rörflensstrå.  GME-briketterna visade på låga sporhalter, vilket kan vara ett resultat av den höga värmen i briketteringsprocessen, som gör briketterna ”renare”. Läs mer på:
Glommers Miljöenergi AB, Maskinringen och Hushållningssällskapet  have tested Reed Canary Grass briquettes as animal bedding in cooperation with cow, sheep and horse owners. The results are promising, and the intrest for using RCG briquettes as bedding is growing.

We have made tests at farmers’ during three weeks time, alongside with spore and mould tests in a laboratory, to compare RCG briquttes with wood shavings and RCG straw. The GME briquettes showed low spore levels, which may be a result of the high temperature in the briquetting process which make the briquettes more ”pure”. Click here for more information in Swedish.

”Nya” biobränsleråvaror – nya affärsmöjligheter!

Välkommen till biobränsledag i Nyköping den 2 april!

Sverige har stor potential att producera biobränsle från jord och skog. Intressanta råvaror kan vara rörflen, andra kvalitéer från skogen eller restprodukter från jordbruket såsom halm. För enskilda företagare inom jord och skog finns utrymme för affärsmöjligheter genom att leverera biobränslen till andra men också unika möjligheter till självförsörjning med egen biomassa råvaror och genom samarbete med andra företag i området.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och inbjudna talare vill med denna träff utbyta erfarenheter kring möjliga råvaror, förädlingskoncept, förbränningsteknik, användar- och samhällsperspektiv. Myndigheterna finns på plats och berättar om hur de kan stödja idéer som kan leda till nya affärer inom produktion och användning av förnybar energi. Hör några företag berätta och visa hur de har valt att satsa på förädling och användning av nya biomassa råvaror. Dagen avslutas med ett studiebesök på värmecentralen på Öknaskolan. Sommaren 2011 byggdes anläggningen om för alternativa biomassaråvaror och eldas idag med rörflensbriketter från Låttra Gård Bioprodukter. Pannan är från tyska Ökotherm.

Plats: Öknaskolan, Tystberga Tid: 11:00 – 16:30, 2 april 2012

Läs mer i informationsfoldern 

Rörflen och värmeproduktion – sammanfattning av projektåret 2011

jarvtrask

Glommers Miljöenergi AB publicerar här en sammanfattning av arbetet med rörflen och värmeproduktion under projektåret 2011  ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”

1. Värmeproduktion. Se separat delrapport Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011  som beskriver de problem som uppkommit och hur vi löst dem. I den bifogade rapporten står även vad vi har planerat framåt för värmeproduktionen.
Det som prioriteras nu är den ekonomiska kalkylen: En sammanställning ska göras under våren över kostnader för att köpa pannan, bygga om pannrum och förråd etc. samt en kalkyl för driften av pannan.
(du kan även klicka på Kunskapsbanken/Rapporter i vänstermenyn för att hitta delrapport Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011)

2. Brikettering. GME har under 2011 producerat ca 13 ton briketter med rörflen från Bos, Leifs och Jävres odlingar. Vi har experimenterat och nu börjat hitta de faktorer som gör den bästa rörflensbriketten med stabil produktion: Nu kör vi med skruvstorlek 36mm (maskinen var levererad med 44). 36mm-skruven drar ner hastigheten, så att det torrare rörflenet (jämfört med halm) stannar lite längre i värmepaketet där den ”klistras ihop”. Även diametern på hålen i sållen har vi justerat till 21 mm(den var levererad med 18). Med detta lite större såll kan vi riva även det som är väldigt väldigt torrt utan att det bara blir pulver. Med 21mm-sållet får man något längre strån och drar även här ner produktionshastigheten något, men det blir stabilare briketter med högre densitet som dessutom är mer lätteldade. När det gäller brikettering prioriterar vi nu att ta fram en realistisk lönsamhetskalkyl, ett arbete som pågår i samråd med docent Håkan Rosenqvist, SLU Alnarp, Västerbottensodlarna samt Låttra Gård. Vi räknar med att färdigställa kalkylerna under våren 2012. Under 2012 planerar vi vidare att arbeta med kvalitetssäkring av rörflensbriketter som t. ex spor- och mögeltest och hållbarhetstest. Vi arbetar också på en smidig lösning för demonstrering av brikettering på olika orter. Vi kommer att utifrån den ekonomiska kalkylen arbeta för att förbättra ekonomin på produktionen. Nästa år räknar vi med att skörda ca 20 ha rörflen till brikettering.

3. Odling/skörd. Vi har testdata och dokumentation över odlings- och skördetekniker för rörflen från våra tidigare projekt under 90-talet och fram till sommaren 2011. Det vi prioriterar i nuläget är att ta fram en hållbar lönsamhetskalkyl för hela kedjan, ett arbete som pågår i samråd med docent Håkan Rosenqvist, SLU Alnarp, Västerbottensodlarna samt Låttra Gård.Vi räknar med att färdigställa kalkylerna under våren 2012 och arbeta vidare med att optimera kalkylerna, t. ex i samråd med några av de som jobbar med ”Sparsam körning” och andra energisparkalkyler inom LRF och Hushållningssällskapet.

4. Demonstration/Information.
*Under 2011 har 162 personer besökt GME för att se på briketteringsanläggningen och värmeproduktionsdelen, både från Sverige och utomlands: Tanzania (2 olika delegationer/distrikt), Skottland, Irland, Finland och Norge.
*Vi gjorde den första mobila demonstrationen på Forslunda i Umeå 7 oktober då vi tog med en duo-maskin och färdigrivet rörflen. Detta gick mycket bra och det blev väldigt uppskattat av besökarna. Ett smidigt och tydligt sätt att visa rörflenets potential.
*www.bioenerginord.com är nu uppdaterad och omstrukturerad med sökbar Kunskapsbank. Vi kommer löpande att lägga ut de resultat vi arbetar fram, som t.ex denna sammanfattning, och under nästa år kalkyler etc.
*GME har intervjuats av många av tidningar(lokalt och nationellt), radio, hemsidor (bioenergiportalen.se) m.fl.
*När vi blir klara med kalkylerna så har vi ett bra underlag att arbeta vidare med, för att sprida fakta om rörflensproduktion som biobränsle. Vi tittar på att göra en Rörflensbroschyr del II tillsammans med Låttra Gård (som också arbetar med ett nationellt rörflensprojekt)med fler konkreta beräkningar, för att lättare sprida informationen till allt från lantbrukare, organisationer och politiker.
*Våra broschyrer och informationsmaterial, samt rörflensbriketter, visades på höstens ELMIA

Vill du läsa mer om projektet? Klicka här.

Text: Anna Lundmark

Energidag i Umeå den 7 oktober

Glommers Miljöenergi AB demonstrerar gräsbrikettering av rörflen under energidagen på Forslundagymnasiet utanför Umeå den 7 oktober. Energidagen innehåller flera spännande föredrag om allt från energieffektivisering för lantbruk, närvärmeanläggningar, biogas och affärsmöjligheter inom energi för lantbrukare och efter lunch förevisas pannor, flistuggar och briketteringsanläggningar.

Anmälan senast 3 oktober till Gröna Navet 090-16 41 83 eller mail gronanavet@umea.se
eller P-G Persson 090-10 82 55 per-goran.persson@lansstyrelsen.se

Besök från Tanzania

I juli anlände en delagation från Mwanga och Kileo by till Glommersträsk från Tanzania, för att lära sig tillverka briketter av gräs. Detta är en del av ett utbytesprojekt mellan Arvidsjaur kommun och Mwanga District Council.

I slutet av augusti åker GME tillsammans med Arvidsjaur kommun till Mwanga för att demonstrera gräsbrikettering och fullfölja utbildningen i briketteringsteknik.

Läs mer på:

Internationellt utbyte med Tanzania

visit-august-2010

visit-august-2010I Mwanga, Tanzania skövlas den fåtaliga skogen för matlagning och värme. En delegetion tjänstemän har nyligen besökt skogskommunen Arvidsjaur för att lära sig om alternativa energiformer:
– Vi vill lära oss att ta bättre hand om skogen, sa Mwangas utvecklingschef John Shigela.
Läs mer på arvidsjaur.se , i Piteå-tidningen och under Projektvisit-august-2010The forest in Mwanga, Tanzania is being ruined to cater for cooking and heating. A delegation from Mwanga District Council has recently visited the forest based municipality Arvidsjaur to learn more about alternative sournces of energy.
-We want to learn how to bettter take care of our forest says John Shigela, Development Officer of Mwanga DC.

Sveriges första mobila brikettanläggning för rörflen invigd

I tisdags invigdes projekt Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem och Sveriges första mobila brikettanläggning för stråbränsle av professor Björn Kjellström. I projektet ingår också att elda briketterna i GME:s panna i Arvidsjaurhems hyreshus i Glommersträsk, för att leverera värme.

Läs mer om invigningen på Arvidsjaurs kommuns hemsida samt i Piteå-tidningen och Norra Västerbotten.Tuesday October 19 Sweden’s first mobile factory for making straw briquettes was inaugurated together with the project Reed Canary Grass for small scale heating systems in sparsely populated areas. Part of the project is to use the RCG briquettes for heating a local block of flats.