Framtidsvision

Vårt mål är utveckla miljövänlig energiproduktion anpassad till naturens kretslopp.

Genom att använda bioenergi från våra åkrar och skogar kan vi hålla mängden koldioxid som är i omlopp konstant. Genom att återföra aska och, under kontrollerade former, kommunalt slam till odlingsmarken tar vi hand om restprodukterna av energiproduktionen och inkluderar samtidigt andra av vårt samhälles avfallsprodukter. Med denna metod kan vi bygga ett långsiktigt kretsloppssamhälle!

Kretsloppsbild_energigrasOur goal is to develop environmentally friendly energy production that is adjusted to nature’s life-cycle.

By using bioenergy from our fields and forests we can keep the amount of carbon dioxide that is circulating invariable. By restoring ash and, in a controlled way, municipal sludge to the arable land we take care of the rest products of the energy production and also include other waste products of society. We believe that with this method we will build a long term lifecycle-based society!

Kretsloppsbild_energigras

Kommentarer inaktiverade.