Projekt

Under våren 2010 har Glommers Miljöenergi AB startat ett projekt för att demonstrera rörflen från odling till färdig värme: Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem

Rörflensbriketter tillverkade med Askets teknik[/caption]

Vi arbetar med hela produktionskedjan och söker hållbara kalkyler för rörflen som energiråvara:

Projektets långsiktiga mål är att skapa lönsamhet för energigräset rörflen så att den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och outnyttjade odlingsmarker kan bli produktiva.

I ett vidare perspektiv ska projektet bidra till att skapa nya arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt möjliggöra ett återförande av samhällets restprodukter som t.ex. aska till kretsloppet i form av gödselmedel.

Projektets huvudfinansiär är Jordbruksverket, Vattenfall-Inlandskraft medfinansiär.


Från 2010 driver Arvidsjaur kommun ett internationellt kunskapsöverföringsprojekt under ICLD med Mwanga kommun i Tanzania där Glommers Miljöenergi står som bioenergiexpert.

Problembeskrivning
Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

Mål
Projektet vill med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.

Förväntat resultat
Vidareutvecklat företag eller kollektiv som genom projektet anpassat sin verksamhet till brikettering av växtfibrer i småskalig omfattning som ett gott exempel för Mwanga District och Kilimanjaro Region. Långsiktiga mål är att utveckla en ny näring.

Bo Lundmark från Glommers Miljöenergi AB visar upp sin Rörflensodling för besökarna från Tanzania

 

AVSLUTADE PROJEKT
Klicka på Kunskapsbanken för rapporter, handböcker, projektslutrapporter och informationsfilmer.

From spring 2010 Glommers Miljöenergi is performing the project Reed Canary Grass for small scale heating systems in sparsely populated areas.

This is a demonstration and development project for Reed Canary Grass cultivation on peat soil, mobile briquetting with screw technique and heating production in bottom fed furnace.

The long term goal of this project is to create profitability for the production and use of the energy grass RCG as a biofuel so that small scale biofuel production can grow and disused farmland will be taken into production.

In a wider perspective the project goals are to contribute to creating new jobs, preserve cultivated landscape in forest regions, contribute to making fossile energy redundant and being a resource for a lifecycle based reintroduction of society’s waste products such as ash used as fertiliser.


Since 2010 Arvidsjaurs kommun is running an international knowledge transfer project
 under ICLD with Mwanga District in Tanzania. GME plays an important role as Bioenergy Expert

Problem Description
Energy distribution is, despite of enormous amounts of solar energy and at times very good conditions for wind energy, a very large obstacle in the development of Tanzania and Mwanga District. Lack of energy, in addition to technical barriers and general problems, creates deforestation of solid fuel and illegal logging in order to produce coal which is sold in urban areas. In addition, there is no reforestation leading to high erosion damages etc. in the nature.

Objectives
The objective of the project is to give knowledge, technology and entrepreneurship to local enterprises and cooperatives in how to produce efficient and profitable briquettes out of existing plant fibers.

Expected Results
Enterprise/cooperative which successfully have adopted the technology and knowledge of how to efficiently produce briquettes, acting as raw model in Mwanga District and Kilimanjaro Regions. The long-term objective is to develop a new business area.

For finished projects – click on the ”Knowledge bank” and scroll through the project reports.

Kommentarer inaktiverade.