Kolla in de senaste filmklippen från Tanzania som visar nytutvecklade ugnar


Ugnarna är specialdesignade för att fungera optimalt med gräsbriketter. Detta är en fortsättning på det lyckade projektet där Glommers Miljöenergi AB i samarbete med Arvidsjaurs kommun installerade Afrikas första gräsbriketteringsmaskin i en liten by utanför Mwanga i Tanzania.

Biomassa är fullt av kraft!


Kolla in presentationen från bioenergimässan på Elmia i Jönköping i oktober 2014 där  bland annat Glommers miljöenergi AB:s senaste satsning på rörflensströ presenterades.

Spis för gräs sparar träd i Tanzania


Se SVT inslaget om GME:s projekt i Tanzania där företaget har hjälpt till att starta en fabrik för tillverkning av Afrikas första gräsbriketter. Reportaget visar bilder från tidigare besök i Tanzania och samt när bröderna Bo och Lasse Lundmark förbereder sin senaste resa till området för att installera en spis för eldning av gräsbriketter. Läs hela SVT-artikeln här!

Bränslet som blev till strö


Se SVT inslaget om GME:s nya vägval när det gäller energigräset Rörflen. Läs hela reportaget på SVT:s hemsida.

Vägen framåt går genom kor och hästar Glommers Miljöenergi AB har efter flera års försök och utveckling kommit fram till att den mest ekonomiskt hållbara vägen för briketterat rörflen just nu är att använda det som strö till hästar och kor. Samtidigt kan då träspån frigöras som istället kan användas till bioenergi. Rörflen har även fördelen att det på sikt kan återföras till åkermarken och bli en naturlig del av kretsloppet något som kutterspån av trä inte lämpar sig för.

Strö rörflen

Strö från GME av briketterad och riven rörflen

Vill du veta mer eller beställa Rörflenströ. Kontakta Bo Lundmark på 070 246 86 93 eller mejla 

Watch Swedish Television story on GME’s new route choice when it comes to the energy grass reed canary grass. Read the full story on the SVT website. The way ahead passes through cows and horses Glommers Environmental Energy AB have after years of effort and development concluded that the most economically viable way for Briquetted reed canary right now is to use it as bedding for horses and cows. Then wood chips will be released which instead could be used for bioenergy. Reed canary grass has the advantage that it could ultimately be returned to farmland and become a natural part of the cycle which cutter shavings of wood is not suitable for.

Bedding red canary grass

The GME bedding of briquetted and shredded reed canary grass

To learn more or order Reed canary grass Bedding. Contact Bo Lundmark on +46 70 246 86 93 or email

Rörflen och värmeproduktion – sammanfattning av projektåret 2012


Bal med Rörflen tas om hand

Bal med Rörflen

Glommers Miljöenergi AB publicerar här en sammanfattning av arbetet med rörflen och värmeproduktion under projektåret 2012  ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”

GME-dagen 2011-05-26 - 315

Värmepannan som värmer GMEs hyreshus i Glommersträsk med gräsbriketter som bränsle

1. Värmeproduktion: Inom projektet har beslutats att på grund av svårigheter att få lönsamhet i Rörflensproduktion med dagens prisbild så skall marknaden för Rörflen som strö utforskas. Se bilagor för mer information om bakgrunden till beslutet.
Bilaga 1 – Brev till Hans Karlsson ang användande av Rörflen som strö GME
Bilaga 2 – Minnesanteckningar telemöte med rörflenprojekten 2012-11-29
Bilaga 3 – Minikalkyl rörflenspanna.  Kalkylen vad gäller värmeproduktion visar svårighet för Rörflen med dagens biobränslepriser.

Brikettering av Rörflen på mobil briketteringsanläggning

Brikettering av Rörflen på mobil briketteringsanläggning

2. Brikettering: Vi har under 2012 briketterat vår egen skörd, ca 15 ton. Vi har en del kvar, för demonstrationer under våren 2013. En kalkyl på brikettering har tagits fram (Bilaga 4 – Briketteringskostnader per ton) den visar att med vår anläggning så behövs det ett högre pris än 1500 kr/ton för att kunna få lönsamhet. Vi bedömmer att rörflensproducenten måste få ca. 7-800 kr/ton för råvaran. GME har nu av Hans Karlsson Jordbruksverket fått tillstånd att fokusera på strömarknaden. (Läs bilaga 2). Vi försöker nu utveckla en rivare för att riva briketterna till en bra konsistens för användarna. Briketteringen görs för att höja bulkvikten (lägre fraktkostnader) och ett hälsosammare strö.

Vårskörd Rörflen Glommersträsk 2012

Vårskörd Rörflen Glommersträsk 2012

3. Odling /skörd: I år har inga nya odlingar genomförts, mycket beroende på den osäkra marknaden. Vi har i projektet uppodlat 33 nya ha, och har nu med det som vi tidigare hade (Uppodlat 2007), nu 50 ha till vårt förfogande. Vi har även under hösten gjort provmätningar på stående skördemängd. Dessa ska mätas och vägas som bärgad skörd våren 2013. Se bilaga 5 för mer information. (Bilaga 5 – Provmätningar skördemängd stående gröda av Rörflenhösten 2012 i Järvträsk och Brännberg).

4. Demonstration/Information: För att bli smidigare med våra demonstrationer har

Nya vagnen

Nya vagnen

vi våren 2012 införskaffat en vagn med 2/5 stöd från Jordbruksverket. (se bild). Vi kan nu på ett smidigare sätt åka ut på demonstrationer. På bilderna ses vår demonstration i Borgeby i Skåne. Under 2012 har vi på GME haft 93 personer på besök vid sju olika tillfällen. I Borgeby var det 16 000 personer på mässan. Totalt antal besökare på GME 2010-2012 är ca. 300 personer. GME har även föreläst och deltagit vid fyra konferenser, Örnsköldsvik, Skellefteå ,Piteå och Luleå.

GME representerar på Borgeby fältdagar 26 juni 2012

The project summary for 2012 is now available in Swedish. It covers Heating Production by reed canary grass briquettes, Briquette production from reed canary grass using screw press technique by www.asket.plCultivation/Harvestwhere we are concentrating on cost efficency calculations.

In Demonstration/Information To be more flexible with our demonstrations we have the spring of 2012 purchased a trailer with 2/5 support from Swedish Board of Agriculture. (see annexes 6,7,8). Now we can in a more flexible way go out on demonstrations.

Contact us on Glommers Miljöenergi AB for more information 

”Keep Mwanga Green” – filmen om GME och Arvidsjaur kommuns spännande bioenergiprojekt i Tanzania


bo in tanzania

Under våren 2012 startade Mkombozi Biofuel Factory, ett samarbete mellan Mwanga kommunArvidsjaurs kommun och Glommers Miljöenergi! Arbetet med fabriken startade sommaren och hösten 2011 – klicka på rubriken för att se filmen och läsa mer om projektet.

Film av: Bodil Lundmark
Musik av: Yanini Malumbano and Glesbygd’n
Film finansierad av: Vattenfall och Glommers Miljöenergi AB

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory. Denna småskaliga fabrik (60 kg/h) i Mwanga District, Tanzania, producerar briketter av olika grässorter och levererar till en närliggande skola, Kileo School, som använder gräsbriketterna som bränsle till matlagning. Glommers Miljöenergi AB, Mwanga District Council och Kileo School arbetar tillsammans med att ta fram en kamin för matlagning i vilka man kan använda
50-100% gräsbriketter.

production
Produktion vid Mkombozi Biofuel Factory

BIOMASSER gräsbriketteringsteknik produceras av det polska företaget Asket och har en produktionskapacitet på 60-1000 kg/h. För teknisk information om deras produkter besök deras hemsida: asket.pl


PROJEKTSAMMANFATTNING:
Problembeskrivning

Trots enorma mängder solenergi och tidvis mycket goda förutsättningar för vindkraft är energifrågan och distribution av energi ett mycket stort hinder i utvecklingen av Tanzania och Mwanga District. Förutom tekniska hinder och problem medför energibristen en skövling av fastbränsle och en stöld av skog vilket oftast kolas och säljs till små pengar i större tätorter. Dessutom sker ingen återbeskogning vilket ger stora erosionsskador mm på naturen.

GME Stove

Zuberi Athumani Bumbila - Ordförande i Mkombozi Group, arbetar med brikettkaminen

Mål
Projektet vill med utgångspunkt i befintliga och lokala förutsättningar implementera synsätt, teknik och entreprenörskap till lokala företagare eller kollektiv för att brikettera befintliga växtfibrer.

Förväntat resultat
Vidareutvecklat företag eller kollektiv som genom projektet anpassat sin verksamhet till brikettering av växtfibrer i småskalig omfattning som ett gott exempel för Mwanga District och Kilimanjaro Region. Långsiktiga mål är att utveckla en ny näring.bo in tanzaniaMkombozi Biofuel Factory started up during spring 2012, a cooperation between Mwanga District CouncilArvidsjaur Municipality and Glommers Miljöenergi! The work started summer and autumn 2011. Click on the heading to watch the film and to read more about the project.

Film by: Bodil Lundmark
Music by: Yanini Malumbano and Glesbygd’n
Film financed by: Vattenfall and Glommers Miljöenergi AB

Mkombozi Biofuel Factory Kilimanjaro

Mkombozi Biofuel Factory. This small scale factory (60 kg/h) in Mwanga District, Tanzania, is producing briquettes from different types of grass, delivering to a nearby school, Kileo School, that is using the grass briquettes as fuel for cooking. Glommers Miljöenergi AB, Mwanga District Council and Kileo School is together working on constructing stoves for cooking, using 50-100% grass briquettes.

production

Production at Mkombozi Biofuel Factory

 

 

 

The BIOMASSER grass briquetting technique is produced by the Polish company Asket and has a production capacity of 60-1000 kg/h. Please check out their web page for technical information: asket.pl


PROJECT OVERVIEW
Problem Description
Energy distribution is, despite of enormous amounts of solar energy and at times very good conditions for wind energy, a very large obstacle in the development of Tanzania and Mwanga District. Lack of energy, in addition to technical barriers and general problems, creates deforestation of solid fuel and illegal logging in order to produce coal which is sold in urban areas. In addition, there is no reforestation leading to high erosion damages etc. in the nature.

GME Stove

Zuberi Athumani Bumbila - Chair of Mkombozi Group, working on the grass briquette stove

Objectives
The objective of the project is to give knowledge, technology and entrepreneurship to local enterprises and cooperatives in how to produce efficient and profitable briquettes out of existing plant fibers.

Expected Results
Enterprise/cooperative which successfully have adopted the technology and knowledge of how to efficiently produce briquettes, acting as raw model in Mwanga District and Kilimanjaro Regions. The long-term objective is to develop a new business area.

Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!


susanne hjo
Susanne Paulrud, SP and Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studerar mätresultaten vid testeldningar med rörflen
Foto: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

”Försöken gjordes av SP under mars 2012 hos Hjo Värmeteknik som eldade rörflensbriketter från Glommers Miljöenergi och Låttra Gård i över en månad i en liten panna på 32 kW. – Det fungerade mycket bra och de hade inga driftstopp. Vi mätte bra värden på emissioner under de två dagar som vi gjorde mätserier och tog ut stoftprov.

Sedan fortsatte Hjo Värmeteknik att elda ytterligare två veckor utan några driftstopp eller problem med beläggningar”, berättar Susanne Paulrud för tidningen Bioenergi.
Läs hela artikeln Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!
Tidningen Bioenergi 3/2012

susanne hjo

Susanne Paulrud, SP och Dan Skavhellen, Hjo Värmeteknik, studies the combustion results from RCG briquettes Photo: Marit Sjöqvist/Hjo tidning

The trials were made by SP during March 2012 at Hjo Värmeteknik. They were burning Reed Canary Grass briquettes from Glommers Miljöenergi and Låttra Gård for more than one month in a small boiler at 32kW. – It worked really well, and they had no stops. We were measuring good values on the emissions during the two days that we were doing measuring series and dust samples.

Hjo Värmeteknik continued burning the briquettes for two more weeks without stops or problems with coating, Susanne Paulrud says to the paper Bioenergi.
Read the whole article in Swedish Fältutvärdering av eldning med rörflen – Goda resultat i Hjo!
Tidningen Bioenergi 3/2012

Rörflen från frö till värme – ett hållbart kretslopp. Följ med oss i presentationen:


”Nya” biobränsleråvaror – nya affärsmöjligheter!


briketter

Välkommen till biobränsledag i Nyköping den 2 april!

Sverige har stor potential att producera biobränsle från jord och skog. Intressanta råvaror kan vara rörflen, andra kvalitéer från skogen eller restprodukter från jordbruket såsom halm. För enskilda företagare inom jord och skog finns utrymme för affärsmöjligheter genom att leverera biobränslen till andra men också unika möjligheter till självförsörjning med egen biomassa råvaror och genom samarbete med andra företag i området.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och inbjudna talare vill med denna träff utbyta erfarenheter kring möjliga råvaror, förädlingskoncept, förbränningsteknik, användar- och samhällsperspektiv. Myndigheterna finns på plats och berättar om hur de kan stödja idéer som kan leda till nya affärer inom produktion och användning av förnybar energi. Hör några företag berätta och visa hur de har valt att satsa på förädling och användning av nya biomassa råvaror.Dagen avslutas med ett studiebesök på värmecentralen på Öknaskolan. Sommaren 2011 byggdes anläggningen om för alternativa biomassaråvaror och eldas idag med rörflensbriketter från Låttra Gård Bioprodukter. Pannan är från tyska Ökotherm.

Plats: Öknaskolan, Tystberga Tid: 11:00 – 16:30, 2 april 2012

Läs mer i informationsfoldernbriketter

 
Welcome to a Biofuel Day in Nyköping on April 2 2012!

Demonstration, information and a study visit to a school using reed canary grass briquettes for heating and hot water. For more information please go to the Swedish side.

Rörflen och värmeproduktion – sammanfattning av projektåret 2011


jarvtrask

Glommers Miljöenergi AB publicerar här en sammanfattning av arbetet med rörflen och värmeproduktion under projektåret 2011  ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”

1. Värmeproduktion. Se separat delrapport Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011  som beskriver de problem som uppkommit och hur vi löst dem. I den bifogade rapporten står även vad vi har planerat framåt för värmeproduktionen.
Det som prioriteras nu är den ekonomiska kalkylen: En sammanställning ska göras under våren över kostnader för att köpa pannan, bygga om pannrum och förråd etc. samt en kalkyl för driften av pannan.
(du kan även klicka på Kunskapsbanken/Rapporter i vänstermenyn för att hitta delrapport Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011)

2. Brikettering. GME har under 2011 producerat ca 13 ton briketter med rörflen från Bos, Leifs och Jävres odlingar. Vi har experimenterat och nu börjat hitta de faktorer som gör den bästa rörflensbriketten med stabil produktion: Nu kör vi med skruvstorlek 36mm (maskinen var levererad med 44). 36mm-skruven drar ner hastigheten, så att det torrare rörflenet (jämfört med halm) stannar lite längre i värmepaketet där den ”klistras ihop”. Även diametern på hålen i sållen har vi justerat till 21 mm(den var levererad med 18). Med detta lite större såll kan vi riva även det som är väldigt väldigt torrt utan att det bara blir pulver. Med 21mm-sållet får man något längre strån och drar även här ner produktionshastigheten något, men det blir stabilare briketter med högre densitet som dessutom är mer lätteldade. När det gäller brikettering prioriterar vi nu att ta fram en realistisk lönsamhetskalkyl, ett arbete som pågår i samråd med docent Håkan Rosenqvist, SLU Alnarp, Västerbottensodlarna samt Låttra Gård. Vi räknar med att färdigställa kalkylerna under våren 2012. Under 2012 planerar vi vidare att arbeta med kvalitetssäkring av rörflensbriketter som t. ex spor- och mögeltest och hållbarhetstest. Vi arbetar också på en smidig lösning för demonstrering av brikettering på olika orter. Vi kommer att utifrån den ekonomiska kalkylen arbeta för att förbättra ekonomin på produktionen. Nästa år räknar vi med att skörda ca 20 ha rörflen till brikettering.

3. Odling/skörd. Vi har testdata och dokumentation över odlings- och skördetekniker för rörflen från våra tidigare projekt under 90-talet och fram till sommaren 2011. Det vi prioriterar i nuläget är att ta fram en hållbar lönsamhetskalkyl för hela kedjan, ett arbete som pågår i samråd med docent Håkan Rosenqvist, SLU Alnarp, Västerbottensodlarna samt Låttra Gård.Vi räknar med att färdigställa kalkylerna under våren 2012 och arbeta vidare med att optimera kalkylerna, t. ex i samråd med några av de som jobbar med ”Sparsam körning” och andra energisparkalkyler inom LRF och Hushållningssällskapet.

4. Demonstration/Information.
*Under 2011 har 162 personer besökt GME för att se på briketteringsanläggningen och värmeproduktionsdelen, både från Sverige och utomlands: Tanzania (2 olika delegationer/distrikt), Skottland, Irland, Finland och Norge.
*Vi gjorde den första mobila demonstrationen på Forslunda i Umeå 7 oktober då vi tog med en duo-maskin och färdigrivet rörflen. Detta gick mycket bra och det blev väldigt uppskattat av besökarna. Ett smidigt och tydligt sätt att visa rörflenets potential.
*www.bioenerginord.com är nu uppdaterad och omstrukturerad med sökbar Kunskapsbank. Vi kommer löpande att lägga ut de resultat vi arbetar fram, som t.ex denna sammanfattning, och under nästa år kalkyler etc.
*GME har intervjuats av många av tidningar(lokalt och nationellt), radio, hemsidor (bioenergiportalen.se) m.fl.
*När vi blir klara med kalkylerna så har vi ett bra underlag att arbeta vidare med, för att sprida fakta om rörflensproduktion som biobränsle. Vi tittar på att göra en Rörflensbroschyr del II tillsammans med Låttra Gård (som också arbetar med ett nationellt rörflensprojekt)med fler konkreta beräkningar, för att lättare sprida informationen till allt från lantbrukare, organisationer och politiker.
*Våra broschyrer och informationsmaterial, samt rörflensbriketter, visades på höstens ELMIA

Vill du läsa mer om projektet? Klicka här.

Text: Anna Lundmarkjarvtrask

The project summary for 2011 is now available in Swedish. It covers Heating Production by reed canary grass briquettes, Briquette production from reed canary grass using screw press technique by www.asket.pl, Cultivation/Harvest where we are concentrating on cost efficency calculations and Demonstration/Information where, amongst others, we have had visitors from Tanzania, Scotland, Ireland, Finland and Norway.

Contact us on Glommers Miljöenergi AB for more information